Menu

Witam Cię.

Jeżeli tu jesteś, to interesuje Cię znalezienie kogoś, kto stworzy tekst na odpowiednim poziomie, w odpowiednim terminie i będzie to oryginalna kompozycja z zachowaniem wymogów, jakie są konieczne przy pisaniu prac naukowych.

Oferuję:

 1. Napisanie pracy magisterskiej wymaga planu; często jest on narzucony przez promotora – i w sumie dobrze, bo w takim przypadku plan ów nie będzie kwestionowany. Mogę go ułożyć samemu, a w przypadku niewielkich zmian ze strony prowadzącego pracę, i tak zasługa zostanie przypisana Tobie.
 2. W pracy badawczej – czyli w każdej pracy magisterskiej i w niektórych pracach licencjackich – konieczne jest sformułowanie tez, które następnie muszą być albo potwierdzone, albo obalone. Wymaga to precyzyjnego myślenia, a nie sklejki z innych prac; tezy muszą być ułożone pod część badawczą i najlepiej, aby nie były banalne.
 3. Próbkę tekstu, dzięki której można ocenić styl i podejście do tematu. Jeżeli uznasz, że nie o oto chodziło, nie płacisz. Próbka jest oczywiście częścią i początkiem pracy.
 4. Czasami, co zasadniczo jest sprzeczne z metodyką pisania prac, promotor żąda napisania wstępu na samym początku – w takim przypadku trzeba umieć przewidzieć, co będzie zawierała praca; w tej materii również mogę pomóc.
 5. Z pewnością chcesz zachować dyskrecję. Jestem przedsiębiorcą, wystawiam faktury (jeżeli klient tego oczekuje) i również zależy mi na dobrej opinii. Należę do osób planujących swoją przyszłość i interesują mnie dobre relacje ze zleceniodawcami, bo oprócz wynagrodzenia kapitałem jest dla mnie zdobywanie klientów poprzez polecenia.
 6. Praca jest pisana od podstaw. To może brzmi jak truizm, ale wierz mi: na porządku dziennym jest kompilowanie „wzorów” prac i „tworzenie” z nich produktu.
 7. Interpretacja części praktycznej wymaga umiejętności matematycznych, badania korelacji odpowiedzi na różne pytania, tworzenia statystyk – co zapewniam na najwyższym poziomie.
 8. Zlecenie jest realizowane bez pośredników – co ma zasadnicze znaczenie w kwestii ceny.


Najważniejszym aspektem pisania jakiegokolwiek tekstu jest sama umiejętność pisania: używanie barwnego języka, jego bogactwo. Przy pisaniu prac magisterskich i licencjackich ważna jest oczywiście strona merytoryczna i znajomość zasad. Dlatego oferuję Ci:

doświadczenie w pisaniu najróżniejszych form: prozy, esejów, felietonów, artykułów, prac naukowych, tekstów motywacyjnych, poradników. To doświadczenie i umiejętności wprzędę w napisanie twojej pracy.

Pozdrawiam

niedziela, 11 listopada 2018

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw


      Wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej w polskim prawodawstwie pojawiły się nowe terminy; jednym z takich terminów jest: sektor małych i średnich przedsiębiorstw (dalej w pracy nazywany: MŚP). Terminem MŚP posługują się także organizacje o zasięgu światowym, jak choćby Organizacja Narodów Zjednoczonych i Bank Światowy.
      W 2004 roku, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, zmieniono wymogi kwalifikujące przedsiębiorstwa do powyższego sektora, mianowicie:
1. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który: w co najmniej jednym z dwu ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro (artykuł 104 w/w ustawy).
2. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który: w co najmniej jednym z dwu ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro (artykuł 105 w/w ustawy).
3. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który: w co najmniej jednym z dwu ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro (artykuł 106 w/w ustawy).
      Trzy powyższe klasy tworzą właśnie sektor MŚP.
      Należy dodać, iż średnioroczne zatrudnienie oblicza się tylko na podstawie pełnych etatów, nie zaliczając osób na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.
      Analizując powyższą klasyfikację należy wspomnieć, iż warunkiem zakwalifikowania do sektora MŚP jest posiadanie statusu przedsiębiorstwa, a więc spełnienia definicji ustalonej przez kodeks cywilny w artykule 55.1: „Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej…”. Przedsiębiorstwo jest określane jako podmiot bez uściślenia jaką ma mieć formę prawną.
      Można zadać sobie pytanie: jaki jest sens wyodrębnienia sektora MŚP na tle innych przedsiębiorstw? Odpowiedzi, przede wszystkim, należy szukać w fakcie, iż: kardynalną zasadą systemu rynkowego jest zasada konkurencji; równowaga rynkowa byłaby narażona na destabilizację, gdyby mniejsi przedsiębiorcy nie mogli wpływać na ceny wyrobów i usług.       
      Obecnie, w roku 2014, rozpoczyna się nowy, siedmioletni okres rozdysponowania środków z europejskich funduszy; na lata 2014 – 2020 Unia Europejska przewidziała, że pierwszym obszarem, priorytetowym, będzie: „Spójność i konkurencyjność na rzecz wzrostu zatrudnienia”. Z kolei na drugim miejscu plasuje się: „Pomoc bezpośrednia i wydatki związane z rynkiem”. Jak widać UE koncentruje się właśnie na dofinansowaniu sfer, które wydają się mieć bezpośredni związek z sektorem MŚP. Twierdzenie to można oprzeć na następujących przesłankach:
 1. Mniejsze przedsiębiorstwa często nie zajmują się produkcją wieloseryjną, w każdym razie nie tak, jak ma to w przypadku większych przedsiębiorstw, mogą więc zaspokajać bardziej indywidualne gusta klientów i w tym aspekcie rywalizować z większymi producentami – powoduje to większą konkurencyjność na rynku.
 2. Przedsiębiorcy sektora MŚP mogą – na obszarach słabiej zagospodarowanych, o większym bezrobociu – zatrudniać osoby, które nie miałyby szans na pracę w wielkich koncernach, o bardziej rygorystycznych zasadach rekrutacji.  Ponadto dla wielu pracowników specyficzna atmosfera panująca w takim mniejszym przedsiębiorstwie, czyli mniejsza anonimowość, powoduje większą identyfikację z firmą i lojalność. Niewątpliwie sektor MŚP wpływa na łagodzenie bezrobocia, co jest szczególnie ważne w związku z trzecim priorytetem UE, a więc: „Rozwojem obszarów wiejskich”.
 3. Sektor MŚP jest bardziej elastyczny, jeśli chodzi o zmianę struktury i bardziej innowacyjny w przeliczeniu na jednego pracownika, a także mnie sformalizowany.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza