Menu

Witam Cię.

Jeżeli tu jesteś, to interesuje Cię znalezienie kogoś, kto stworzy tekst na odpowiednim poziomie, w odpowiednim terminie i będzie to oryginalna kompozycja z zachowaniem wymogów, jakie są konieczne przy pisaniu prac naukowych.

Oferuję:

 1. Napisanie pracy magisterskiej wymaga planu; często jest on narzucony przez promotora – i w sumie dobrze, bo w takim przypadku plan ów nie będzie kwestionowany. Mogę go ułożyć samemu, a w przypadku niewielkich zmian ze strony prowadzącego pracę, i tak zasługa zostanie przypisana Tobie.
 2. W pracy badawczej – czyli w każdej pracy magisterskiej i w niektórych pracach licencjackich – konieczne jest sformułowanie tez, które następnie muszą być albo potwierdzone, albo obalone. Wymaga to precyzyjnego myślenia, a nie sklejki z innych prac; tezy muszą być ułożone pod część badawczą i najlepiej, aby nie były banalne.
 3. Próbkę tekstu, dzięki której można ocenić styl i podejście do tematu. Jeżeli uznasz, że nie o oto chodziło, nie płacisz. Próbka jest oczywiście częścią i początkiem pracy.
 4. Czasami, co zasadniczo jest sprzeczne z metodyką pisania prac, promotor żąda napisania wstępu na samym początku – w takim przypadku trzeba umieć przewidzieć, co będzie zawierała praca; w tej materii również mogę pomóc.
 5. Z pewnością chcesz zachować dyskrecję. Jestem przedsiębiorcą, wystawiam faktury (jeżeli klient tego oczekuje) i również zależy mi na dobrej opinii. Należę do osób planujących swoją przyszłość i interesują mnie dobre relacje ze zleceniodawcami, bo oprócz wynagrodzenia kapitałem jest dla mnie zdobywanie klientów poprzez polecenia.
 6. Praca jest pisana od podstaw. To może brzmi jak truizm, ale wierz mi: na porządku dziennym jest kompilowanie „wzorów” prac i „tworzenie” z nich produktu.
 7. Interpretacja części praktycznej wymaga umiejętności matematycznych, badania korelacji odpowiedzi na różne pytania, tworzenia statystyk – co zapewniam na najwyższym poziomie.
 8. Zlecenie jest realizowane bez pośredników – co ma zasadnicze znaczenie w kwestii ceny.


Najważniejszym aspektem pisania jakiegokolwiek tekstu jest sama umiejętność pisania: używanie barwnego języka, jego bogactwo. Przy pisaniu prac magisterskich i licencjackich ważna jest oczywiście strona merytoryczna i znajomość zasad. Dlatego oferuję Ci:

doświadczenie w pisaniu najróżniejszych form: prozy, esejów, felietonów, artykułów, prac naukowych, tekstów motywacyjnych, poradników. To doświadczenie i umiejętności wprzędę w napisanie twojej pracy.

Pozdrawiam

wtorek, 6 listopada 2018

Wybór i ocena dostawców


Wywód dotyczący wyboru i oceny dostawców dla przedsiębiorstwa zasadnym jest
rozpocząć od scharakteryzowania warunków wyjściowych dla późniejszej analizy dostawców; taką sferą jest ogół zagadnień składających się na zaopatrzenie w danym przedsiębiorstwie.  Ujmując problematykę towarów handlowych, materiałów i półproduktów w obrębie przedsiębiorstwa i jego otoczenia w kontekście ich przepływu, pierwszym etapem tego przepływu jest logistyka zaopatrzenia, którą stanowi odpowiednio skonstruowany system logistyczny.
            Analizując logistykę zaopatrzenia od ogółu do szczegółu, jej funkcje można podsumować następująco:
 1. Zajmuje się przemieszczaniem materiałów i towarów od dostawców  do przedsiębiorstw.
 2. Umożliwia ciągłość produkcji poprzez zapewnienie: surowców, materiałów pomocniczych i półproduktów.
 3. Zapewnia odpowiedni duży wolumin zapasów poprzez system składania odpowiednich zamówień, tj. w odpowiednim czasie i ilości.
Logistyka zaopatrzenia podlega wpływom czynników niezależnych od działań przedsiębiorstwa, w kontekście którego jest analizowana; z tego też powodu dane wejściowe dla systemu logistycznego w przedsiębiorstwie muszą uwzględniać zmienne związane z następującymi zjawiskami:
 1. Uregulowania dotyczące samego przedmiotu dostawy – można w tym względzie wyróżnić konieczność dostosowania się do konkretnych środków transportu związanych przykładowo z danym towarem, cechy przedmiotu dostawy, które warunkują wygospodarowanie odpowiedniej przestrzeni magazynowej, kwestie oznakowania i specyfikę opakowania.
 2. Tendencje rynkowe w aspekcie kształtowania się profilu dostawców: nastawienie na budowanie dłuższych lub krótszych sojuszy, ich skłonność do zrealizowania zamówień odbiegających od standardowych w wymiarze ilościowym bądź jakościowym, a także skłonność do współpracy w dziedzinie obustronnego doskonalenia.
 3. Charakterystykę działań konkurencji, związanych z danym źródłem zaopatrzenia, co  koreluje z określeniem lokalizacji i potencjału głównych dostawców obsługujących konkurentów.
 4.  Uregulowania prawne, ograniczające swobodę operowania danym towarem – konieczność koncesji, monitoring przepływu i zużycia.
 5. Różnice w międzynarodowych wymogach co do środków transportu i wymaganej dokumentacji, a także kwestii przechowywania i składowania przedmiotu transportu.
Generalnie logistyka zaopatrzenia przyjmuje różne formy umiejscowienia przedsiębiorstwie, w zależności od jego rodzaju; w przypadku przedsiębiorstwa przemysłowego wchodzi w łańcuchy innych rodzajów logistyk – jako pierwszy ich człon; można wyróżnić łańcuch składający się na całość logistyki przedsiębiorstwa, kiedy logistyka zaopatrzenia uzupełniana jest logistyką: produkcji, dystrybucji, powtórnego zagospodarowania, części zamiennych. W połączeniu z logistyką produkcji stanowi logistykę materiałową, a w połączeniu z logistyką dystrybucji stanowi logistykę marketingową. W przypadku przedsiębiorstwa handlowego skorelowana jest z logistyką dystrybucji, a w przedsiębiorstwie usługowym stanowi samodzielny proces, gdyż przepływ towarów składa się z materiałów eksploatacyjnych.
W kontekście tematyki podejmowanej w niniejszej pracy, konieczne jest ustalenie dystynkcji pomiędzy pojęciami: „zaopatrzenie”, a „logistyka zaopatrzenia”; poprzez zaopatrzenie rozumiana jest czynność zagwarantowania przedsiębiorstwu niezbędnych towarów handlowych, materiałów (surowców i materiałów pomocniczych), półwyrobów, natomiast logistyka zaopatrzenia zajmuje się sprawną i racjonalną gospodarką materiałową, czyli przepływami towarów (i informacji) przy minimalizacji kosztów, optymalizacją kooperacji z dostawcami i planistyką możliwości zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Biorąc pod uwagę, iż akt wyboru i oceny dostawców nie może być przeprowadzany w oderwaniu od funkcjonowania całości przedsiębiorstwa: jego wszystkich działów, powiązanych za pomocą odpowiednich modułów systemów klasy ERP, pojęcie logistyki zaopatrzenia wraz z wszystkimi konotacjami niesionymi wraz z nim obrano jako wstęp w toku niniejszej pracy.
Nawiązując do otoczenia przedsiębiorstwa i wymienionej wyżej minimalizacji kosztów, istotne jest stosowanie co najmniej dwóch z trzech z następujących zasad:
 1. Indywidualne zaopatrzenie w razie zapotrzebowania – obniżone koszty związane z magazynowaniem i zaangażowaniem kapitału, ryzyko przestojów i opóźnień w przypadku nieoczekiwanego zamówienia.
 2. Zaopatrzenie z utrzymywaniem zapasów – możliwość wykorzystania własnych zapasów dla pokrycia potrzeb przedsiębiorstwa, ewentualność wskazana z przypadku importu surowców trudno dostępnych na rynku europejskim.
 3. Dostawa zsynchronizowana z produkcją lub zużyciem – zapasy są utrzymywane jedynie jako niewielkie zapasy bezpieczeństwa, a dostawa jest w większości lub całości kierowana do miejsc produkcji.
Przechodząc do kwestii będących pod bezpośrednią kontrolą osób odpowiedzialnych za zaopatrzenie w przedsiębiorstwie, wyróżnić można działania w ramach procesu zaopatrzenia, czyli procesu, w stosunku do którego zagadnienia logistyki procesu zaopatrzenia mają charakter komplementarny – ponieważ dotyczą dynamicznych, ciągłych aspektów procesu zaopatrzenia, takich jak: przyjęcie i przeprowadzenie kontroli dostawy, przemieszczenie dostawy, składowanie dostarczonego towaru, utrzymywanie właściwych stanów zapasów, kierowanie działaniami magazynowymi, planowanie, sterowanie i kontrola przepływów materiałowych.
Do wspomnianych powyżej działań, tożsamych z zadaniami procesu zaopatrzenia, zalicza się: 
 1. Określenie potrzeb, względnie ponowna ich ocena.
 2. Zdefiniowanie wymagań odnośnie określonej potrzeby.
 3. Decyzja kupować czy produkować – opcjonalnie.
 4. Określenie typu zakupu.
 5. Analiza rynku.
 6. Rozpoznanie wszystkich dostawców.
 7. Wstępna selekcja dostawców.
 8. Ocena dostawców wyselekcjonowanych.
 9. Wybór dostawcy.
 10. Zawarcie umowy.
 11. Realizacja umowy i przyjęcie dostawy.
 12. Ocena wykonania dostawy.
Ujmując działania składające się finalnie na zagwarantowanie przedsiębiorstwu odpowiedniego dostawcy, zapewniającego materiały, towary handlowe i półfabrykaty, jako zadania w wymiarze całego przedsiębiorstwa, właściwe jest wyodrębnienie 5 grup zadań, co do których przyporządkowany jest szereg czynności – w większości pokrywający się w wyżej wymienionymi: zapewnienie optymalnej jakości produktów, minimalizacja kosztów całkowitych, wybór konkurencyjnych i rzetelnych dostawców,  utrzymywania odpowiedniego poziomu zapasów i płynny przepływ materiałów oraz - dodatkową jest kategoria - współpracy z innymi obszarami przedsiębiorstwami, po uwzględnieniu której proces zaopatrzenia przedsiębiorstwa wymaga planowania potrzeb na podstawie harmonogramów sprzedaży i produkcji, planowania finansowego przy zakupie materiałów o dużej wartości i sprawnego zarządzania informację ze względu na przepływ materiałów między kolejnymi stanowiskami produkcji.
Generalnie kluczowe – w aspekcie efektywnego zaopatrzenia przedsiębiorstwa, rozumianego jako proces składający się ze wszystkich działań, które są niezbędne  do nabycia dóbr i usług zgodnych z wymaganiami użytkownika (przedsiębiorstwa) – są cztery problemy:
1.      Ustalenie liczby dostawców.
2.      Ustalenie lokalizacji – „geografii” – dostawców.
3.      Określenie polityki cenowej.
4.      Wybór dostawców.
Kwestie wymienione powyżej zostaną omówione w toku podrozdziału 1.2. – dotyczącego strategii w procesie zaopatrzenia, jednakże warto nadmienić, iż współczesne nam czasy cechuje odmienne podejście do funkcji zaopatrzenia w przedsiębiorstwie; nastąpiła zmiana trendów w aspekcie podejścia do kwestii zaopatrywania się: na wybór dostawców duże znaczenie ma fakt, iż przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu zaopatrują się kompleksowo, a koszty traktowane są całościowo – w miejsce produkcji wewnątrz przedsiębiorstwa, szerokiego, wewnętrznego procesu know-how i skłonności do zakupu pojedynczych komponentów. Drugim trendem, stanowiącym istotny czynnik wpływający na powyższej cztery kluczowe pytania, jest budowanie portfolio sojuszy: stawianie na wielu dostawców, budowanie długich relacji, wykorzystywanie zasady win-win, kooperacje zmierzające do stworzenia konglomeratu wzorem głównie azjatyckich firm.
Do zadań związanych z zaopatrzeniem przedsiębiorstwa należy się odnosić mając na uwadze trzy parametry:
 1. Jakość – rozumianą jako jakość materiałów i usług będących efektem dostawy z zewnątrz i stanowiącej element wejściowy w systemie logistyki całego przedsiębiorstwa.
 2. Koszt – rozumiany jako składowa całkowitych kosztów w przedsiębiorstwie. W procesie zakupu istnieje szereg kosztów, które należy wziąć pod uwagę, 
 3. Czas – rozumiany jako składowa czasu koniecznego do zrealizowania zamówienia.
Ponadto, istotne jest rozumienie procesu zaopatrzenia w wymiarze daleko szerszym: jako budowanie prestiżu przedsiębiorstwa i pozycjonowanie go, jako najistotniejszego elementu łańcucha składającego się z rzeczonego przedsiębiorstwa i szeregu dostawców.  Jak wykazują informacje zawarte w poniższej tabeli, pomiędzy trzema głównymi parametrami związanymi z procesem zaopatrzenia zachodzą powiązania krzyżowe.
Tabela 1.
Rodzaje kosztów związanych z logistyką procesu zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.
Rodzaj kosztów
Działania wykonywane w ramach realizacji etapów procesu zaopatrzenia
Koszty podstawowe na wejściu
Cena produktu lub materiału ustalona w wyniku działań takich jak: zapytania o ocenę, negocjacje, przetargi.
Koszty transakcyjne
Związane z następującymi zadaniami procesu: określeniem zapotrzebowania, zgłoszeniem zapotrzebowania dostawcy, potwierdzeniem zamówienia, sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji wysyłkowej. W tej materii istotne są działania mogące minimalizować wysokość kosztów typu transfer informacjami pomiędzy systemami informatycznymi.
Koszty współpracy z dostawcą
Związane z budowaniem relacji z dostawcą: podróże, szkolenia, kooperacja działów transportu, wspólne badania nad produktem, wydawanie dostawcom certyfikatów jakości.
Koszty dostawy wraz z wyładunkiem
Związane z opcją, jaka zostanie wybrana podczas dostawy: kto będzie przewoźnikiem, względnie kto wynajmie przewoźnika.

Koszty związane z jakością
Związane z całością zagadnień dotyczących jakości: wpływ jakości na ewentualne dodatkowe koszty podczas produkcji, koszty zgodności i ewentualnej niezgodności przedmiotu dostawy z wymaganymi cechami, koszty oceny jakości.
Koszty przyjęcia i przygotowania do użytku
Związane z następującymi działaniami: rozpakowywaniem, liczeniem, sortowaniem, przemieszczaniem zakupionych towarów, a także z usuwaniem opakowań.
Koszty zapasów
Związane z przestrzenią magazynową, czyli wielkością dostawy i charakterystyką objętościową i wagową przedmiotu dostawy, oraz z ceną jednostkową zakupionego dobra.
Koszty wytworzenia
Związane z kompatybilnością zakupionych dóbr – różni dostawcy mogą produkować towary generujące różne koszty wytworzenia.
Źródło: opracowanie własne.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza