Menu

Witam Cię.

Jeżeli tu jesteś, to interesuje Cię znalezienie kogoś, kto stworzy tekst na odpowiednim poziomie, w odpowiednim terminie i będzie to oryginalna kompozycja z zachowaniem wymogów, jakie są konieczne przy pisaniu prac naukowych.

Oferuję:

  1. Napisanie pracy magisterskiej wymaga planu; często jest on narzucony przez promotora – i w sumie dobrze, bo w takim przypadku plan ów nie będzie kwestionowany. Mogę go ułożyć samemu, a w przypadku niewielkich zmian ze strony prowadzącego pracę, i tak zasługa zostanie przypisana Tobie.
  2. W pracy badawczej – czyli w każdej pracy magisterskiej i w niektórych pracach licencjackich – konieczne jest sformułowanie tez, które następnie muszą być albo potwierdzone, albo obalone. Wymaga to precyzyjnego myślenia, a nie sklejki z innych prac; tezy muszą być ułożone pod część badawczą i najlepiej, aby nie były banalne.
  3. Próbkę tekstu, dzięki której można ocenić styl i podejście do tematu. Jeżeli uznasz, że nie o oto chodziło, nie płacisz. Próbka jest oczywiście częścią i początkiem pracy.
  4. Czasami, co zasadniczo jest sprzeczne z metodyką pisania prac, promotor żąda napisania wstępu na samym początku – w takim przypadku trzeba umieć przewidzieć, co będzie zawierała praca; w tej materii również mogę pomóc.
  5. Z pewnością chcesz zachować dyskrecję. Jestem przedsiębiorcą, wystawiam faktury (jeżeli klient tego oczekuje) i również zależy mi na dobrej opinii. Należę do osób planujących swoją przyszłość i interesują mnie dobre relacje ze zleceniodawcami, bo oprócz wynagrodzenia kapitałem jest dla mnie zdobywanie klientów poprzez polecenia.
  6. Praca jest pisana od podstaw. To może brzmi jak truizm, ale wierz mi: na porządku dziennym jest kompilowanie „wzorów” prac i „tworzenie” z nich produktu.
  7. Interpretacja części praktycznej wymaga umiejętności matematycznych, badania korelacji odpowiedzi na różne pytania, tworzenia statystyk – co zapewniam na najwyższym poziomie.
  8. Zlecenie jest realizowane bez pośredników – co ma zasadnicze znaczenie w kwestii ceny.


Najważniejszym aspektem pisania jakiegokolwiek tekstu jest sama umiejętność pisania: używanie barwnego języka, jego bogactwo. Przy pisaniu prac magisterskich i licencjackich ważna jest oczywiście strona merytoryczna i znajomość zasad. Dlatego oferuję Ci:

doświadczenie w pisaniu najróżniejszych form: prozy, esejów, felietonów, artykułów, prac naukowych, tekstów motywacyjnych, poradników. To doświadczenie i umiejętności wprzędę w napisanie twojej pracy.

Pozdrawiam

czwartek, 7 marca 2019

Cyfryzacja


W niniejszym podrozdziale zostanie zaprezentowane kluczowe dla toku pracy pojęcie „cyfryzacji”. Można wyróżnić dwie podstawowe koncepcje opisujące to pojęcie – obie odnoszące się do wyrazów anglojęzycznych:
1. Digitization (digityzacja) – zmiana formatu z analogowego na cyfrowy.
2. Digitalization (digitalizacja) – adaptacja i rozpowszechnianie technologii cyfrowych.
Pojęcie drugie: digitalization, ma precyzyjniejsze znaczenie w kontekście rozważań zawartych w pracy, i na nim – w sensie odnośnika – opierała się koncepcja stworzenia Ministerstwa Cyfryzacji.
            Poszukując pełnego znaczenia terminu „cyfryzacja” należy rozszerzyć konotacje związane z digitalizacją o cechy doktryny; zasadna jest definicja cyfryzacji oparta na następujących podstawach:
·      jest to wielodyscyplinarna dziedzina rozważań, łącząca: komputeryzację, usieciowienie i informatyzację,
·      jej postęp zależny od stopnia społecznej akceptacji.
Istnieją również źródła, według których cyfryzacja i digitalizacja są synonimami, przykładem tego jest Nowy leksykon PWN z 1998 roku - z uwagi na ten fakt w celu uzupełnienia definicji cyfryzacji korzystne jest wymienienie cech charakterystycznych digitalizacji; należą do nich:
·      przekształcenie fizycznego świata w cyfrowy,
·      zwiększenie szybkości dostępu do danych i oszczędność powierzchni ich przechowywania,
·      stworzenie jednego uniwersalnego języka zastępującego wiele form komunikowania się, przykładowo: obrazu, ruchu, dźwięku,
·      nadanie przekształcanym treściom atrybutu uniwersalności, co wiąże się z nieporozumieniami w wymiarze kwestii autorstwa,
·      wielo-interpretacyjność przekształcanych treści,
·      tworzenie społeczeństwa uniwersalnego, gdzie zacierają się cechy charakterystyczne dla danych kultur.
Alternatywną definicję cyfryzacji podaje firma Digital McKinsey – według tej formuły o cyfryzacji można mówić w przypadku użycia narzędzi cyfrowych, które zastosowane są w celu poprawy produktywności i przyspieszenia rozwoju gospodarczego. Jest to więc definicja, dla której nieodłącznym kontekstem jest poprawa w obszarze gospodarczym, a samo użycie i rozpowszechnianie technologii cyfrowych nie stanowi wystarczającego warunku do zastosowania terminu cyfryzacja.
Cyfryzacja może być traktowana jako proces mający postać:
·      angażowania narzędzi i technologii cyfrowych do zmiany otoczenia, prowadzenia biznesu, wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy,
·      konwergencji wymiarów: rzeczywistego i wirtualnego.
Traktowanie pojęcia cyfryzacji w kategorii procesu związane jest z przemianami w dzisiejszym świecie i pokłosiem globalizacji: powstawaniem społeczeństwa informacyjnego – wzrastająca potrzeba cyfryzacji jest związana z rozwojem w czasie społeczeństwa informacyjnego, którego nadrzędnymi cechami są:
·      wytwarzanie informacji,
·      przechowywanie informacji,
·      przekazywanie informacji,
·      pobieranie informacji,
·      wykorzystywanie informacji.
Społeczeństwo informacyjne w dzisiejszej postaci jest efektem czterostopniowej ewolucji, rozpoczętej po drugiej wojnie światowej – cyfryzacja jest naturalnym skutkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa informacyjnego; ów rozwój posiada imperatyw narastającej cyfryzacji i informatyzacji